KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA

ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

 

  1. Kozluk Mh. 2 Nolu Cd. Fabrika Apt. No:12/1 Erenler/Sakarya adresli ALİ FUAT CEBESOY Vergi Dairesi 7400390502 vergi numarası ile kayıtlı SAKARYA ÇAY PAZ VE DAĞITIM .A.Ş.(SAKARYA ÇAY) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıda yer alan açıklamaları, tüm ziyaretçilerimizin bilgi ve dikkatine sunuyoruz.
  2. Ziyaret sebebi ile sizden sözlü, yazılı olarak toplanabilecek kişisel veriler ( Şirketimizde bulunan kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla kamera kayıtlarınız), rızanız ve mevzuat hükümleri uyarınca Şirketimiz tarafından, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve Şirket güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilmektedir. SAKARYA ÇAY toplanan tüm kişisel verileri KVK Kanunu 4. maddesi uyarınca; kişisel verilerin işlenmesi konusunda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde kişisel verileri işlemekle sorumludur.
  3. SAKARYA ÇAY tarafından ilgililere ait kişisel veriler ziyaretçinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz. Şu kadar ki, KVK Kanunu ve diğer Kanunların zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kuruluşa aktarılabilir; kişisel verileriniz idari ve adli süreçler için talep edilmesi durumunda ilgili makamlarla paylaşılabilmektedir.
  4. Kişisel verileriniz Şirketimizi ziyaretiniz sırasında tarafınızdan doğrudan sözlü veya yazılı olarak iletilen bilgilerden ve alınan kamera kayıtlarından; işbu Aydınlatma Metni’nin 2.ci maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle otomatik ve otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Söz konusu amaçlarla toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebepleriyle Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
  5. Haklarınız; Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı çerçevesinde verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme, bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarını her zaman kullanabilir ve bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler kanunda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini İnternet sitesindeki KVK başvuru formu kullanılarak yazılı olarak (elden alınan evraklarda kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle ya da noter vasıtasıyla) veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi, Güvenli Elektronik İmza, Mobil İmza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimize iletebileceklerdir.

Unvan: SAKARYA ÇAY PAZ VE DAĞITIM .A.Ş.

Mersis no:  740039050200011

KEP adresi:   [email protected]

E-posta adresi:   [email protected]

Fiziki Posta adresi: Kozluk Mh. 2 Nolu Cd. Fabrika Apt. No:12/1 Erenler/Sakarya

Veri Sorumlusu: SAKARYA ÇAY İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.